Stikkord: reisefordeling

logo Fosenbrua

Trafikkprognoser og veksthåndtering

Trafikkundersøkelsen sier ingen ting om hvordan trafikken kan utvikle seg med årene, noe som er nødvendig for å kunne vurdere finansieringsevnen med bompenger over et visst antall år.

Trafikkprognoser for årene 2030, 2045 og 2060

Norconsult er nå i gang med dette prognosearbeidet, og vi legger opp til trafikkprognoser for årene 2030, 2045 og 2060. Dette vil gi oss et grunnlag for å vurdere finansieringsevnen som bompenger kan bety. Et spørsmål er hvordan kommunale planer kan bidra til å utnytte det vekstpotensialet som et slikt fastlandssamband kan bety. Sotra og Askøy utenfor Bergen er eksempler på bynære fergesamband som har fått bruer, og som siden midten på 60-tallet har fått tredoblet og doblet sitt folketall. Hovedsakelig etter at fergene vart erstatta av bruer i henholdsvis 1971 og 1991. I samme periode har folketallet på Fosen gått ned med 8%.

Stort potensial for vekst

Potensialet for vekst i folketallet er stort også for Fosen, og det er viktig at kommunene forbereder seg på vekst for å utnytte det potensialet slike nye rammebetingelser vil bety. Arealer i kommuneplanene avsatt til bolig og næring bør være store nok til å kunne utnytte det vekstpresset som kan oppstå. Dersom kommunene legger ekstra godt til rette for de mulighetene som kan oppstå, vil de kunne få langt raskere og høyere vekst enn andre har klart å få.

Reisefordelingen påvirkes

En annen viktig side ved dette arbeidet er hvordan vekst på Fosen ikke skal påføre Trondheim vekst som kan være problematisk i forhold til dagens Bymiljøavtale. Det kan imidlertid være felles interesse for at mye av veksten kan skje internt på Fosen, og påvirke reisefordelingen i området på en gunstig måte. Men det er klart at store deler av Fosen vil ligge innenfor vanlig pendlingsavstand til og fra Trondheim dersom delprosjektene gjennomføres.