Kategori: Planleggingsfase

Fosenbrua logo

Nyhetsbrev november 2019

Teknologisk utvikling

Det pågår fortsatt stor teknisk utredningsaktivitet rundt fjordkryssingene på E39. For oss er det særlig kryssingen av Bjørnafjorden mellom Stord og Os sør for Bergen, og kryssingene av Sulafjorden/Storfjorden mellom Hareid og Sula og Halsafjorden mellom Halsa og Kanestraum som er mest relevant ..

Fosenbrua logo

Nyhetsbrev august 2019

Planlegging av Stjørnfjord-kryssinga

Endelig rapport for oversiktsstudien for kryssing av Stjørnfjorden forelå i mars i år, og det er konsulentselskapet Rambøll som har utført studien.

Felles bo- og arbeidsmarked

Dette var et svært viktig skritt framover for arbeidet til Fosenbrua AS. Forbindelsen vil knytte sammen Bjugn, Indre Fosen, Ørland og Åfjord i ett felles bo- og arbeidsmarked. Disse kommunene har et samlet folketall på over 23000, og har vel 11,500 arbeidsplasser.

En utredning fra Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) i 2013 viste at arbeidsmarkeder med over 10,000 arbeidsplasser med stor sannsynlighet vil vokse i kraft av sin egen størrelse. Dette vil derfor kunne bidra til å snu en langvarig trend med nedgang i folketallet på Fosen.

En forbindelse over Stjørnfjorden vil dermed bidra til at en del vekstmekanismer på Fosen kommer i gang, og som ytterligere kan forsterkes når forbindelsen over Trondheimsfjorden kommer. En annen sak er at det er gode sjanser for at en forbindelse over Stjørnfjorden kan finansiere seg selv, og dermed avlaste resten av prosjektet betydelig økonomisk.

Studien ble oversendt de respektive kommunene Bjugn, Indre Fosen og Ørland, og 23. april ble det holdt et møte mellom kommunene og selskapet. Det er kommunene som er reguleringsmyndighet, og det tas sikte på at planleggingskostnadene for den formelle planleggingen etter plan- og bygningsloven tas av kommunene i fellesskap.

Omfang og løsninger

Oversiktsstudien gir grunnlag for å vurdere omfang og løsninger for kryssingene, og Rambøll skisserer kostnadene for kryssing og tilknytninger til eksisterende vegnett på begge sider av fjorden til å ligge mellom 2,1 og 3,3 milliarder kroner inkl. 10 % byggherrekostnader, men eksklusive merverdiavgift.

Den laveste kostnaden knytter seg til en rundt 14 km lang tofelts undersjøisk vegtunnel, men trafikkmengde og tunnellengde tilsier at det kan bli stilt krav om egen rømningstunnel eller et ekstra tunnelløp. I så fall vil tunnelalternativet bli dyrere enn de rimeligste brukryssingene mot Karlsenget i nord som ligger på rundt 2,6 mrd. kroner. Kryssinger rettet mot Austråttveien lenger vest vurderes tilsvarende til å ligge rundt 3,3 mrd. kroner.

Dersom dagens fylkesveg mellom Rissa og Fevåg skulle erstattes med en nokså rett trase basert på tunneler, vil det koste mellom 0,9 og 1,1 mrd. kroner avhengig av tunnel- eller bruløsning over fjorden. Rimeligste bruløsning og ny veg mellom Fevåg og Rissa vil dreie seg om 3,7 mrd. 2018-kroner eks. mva.

Én planprosess

Siden forbindelsen ikke inngår i noen av dagens kommuneplaner, var det også enighet om at det kunne være mest effektivt å gå direkte over på en kommunedelplan eller områdereguleringsplan. Det viktige her er at dette betyr bare én planprosess, men siktemålet er at planen likevel skal være detaljert nok for anbudsutlysing av prosjektet. Typisk tid for slike planer anses som 2-3 år, og tilnærmingen kan spare prosjektet for flere år i planleggingstid. I Norge er dette hittil bare prøvd for ny E6 fra Stjørdalen og nordover.

Trafikkanalysene tyder på at ny forbindelse over Stjørnfjorden vil påføre ferjesambandet Flakk-Rørvik ubetydelig mertrafikk, og dette forventes å bety at frykten for mer trafikk i Trondheim fra Fosen blir mindre.

Prosjektgruppe for Stjørnfjordkryssinga

Nå venter vi bare på at de tre kommunene skal få oppnevnt sine medlemmer i en felles prosjektgruppe for Stjørnfjordkryssinga, så skulle vi kunne ta fatt på neste fase.

Ellers har Bjugn kommune bevilget penger til å fullføre prognosearbeidet for folketall og trafikk på Fosen fram til 2060, så da skulle det siste større faglige arbeidet også komme på plass før arbeidet med finansiering kan starte for fullt.

Vennlig hilsen

Olav Ellevset
Daglig leder Fosenbrua AS
www.fosenbrua.no
post@fosenbrua.no
Mobil: +47 952 19459

Fosenbrua nyhetsbrev mars 2019

Nyhetsbrev mars 2019

Oversiktsstudien for kryssing av Stjørnfjorden foreligger

Konsulentselskapet Rambøll har nå ferdigstilt oversiktsstudien for kryssing av Stjørnfjorden, noe som for Fosenbrua AS er et svært viktig skritt framover. Studien er i første omgang oversendt de respektive kommunene som grunnlag for møter med Fosenbrua AS om videre oppfølging.

Som kjent ble bunnforhold og fjellforløp i Stjørnfjorden kartlagt med akustikk/lettseismikk sommeren 2018, og med krav til minimums fjelloverdekning på 50 meter vil en undersjøisk tunnel måtte ned på rundt 300 m under havet (muh).

Sammenlignet med andre undersjøiske tunneler er dette relativt dypt. Verdens dypeste undersjøiske veitunnel i dag er Fv.653 Eiksundtunnelen mellom Volda og Hareid på -287 m, mens Rv.13 Ryfast-forbindelsen mellom Stavanger og Ryfylke vil bli den dypeste med -291m når det åpner i 2019.

Ellers er:

  • Fv. 714 Hitratunnelen -264m
  • Fv. 714 Frøyatunnelen -164m

Med en dybde på 300 meter viser Rambøll’s gjennomgang at den vil få en lengde på rundt 14 km for å tilfredsstille dagens krav om maksimal stigning på 5%.

Trafikkanalysene som er utført tyder på at forbindelsen vil få en trafikk på over 2600 kjøretøyer i gjennomsnittlig døgntrafikk (ÅDT) allerede ved åpning, og 3200 kjt. ÅDT med ny veg mellom Fevåg og Rissa.

Kravene til undersjøiske tunneler har skjerpet seg i senere år. Trafikktall og lengde betyr at det trolig vil bli stilt krav om at den enten bygges i to løp eller med egen evakueringstunnel. Dette vil ha stor betydning for kostnadene ved tunnelløsningen.

Ellers skisserer studien flere muligheter for kryssing med bru, og det er best å se på studien til Rambøll ovenfor for å se nærmere på de løsningene.

For alle løsningene vises tilknytninger til eksisterende vegnett. Ulike konflikter med lokalsamfunn og miljø er omtalt på et relativt grovt nivå, og det er gjort kostnadsvurderinger for alle skisserte løsninger.

Kostnadene for kryssingen vurderes til mellom 2,1 og 3,3 mrd. kroner inklusive byggherrekostnader og eks. mva. For tunnelen er kostnadene basert på ett løp.

Kostnadene for ny veg mellom Fevåg og Rissa vurderes tilsvarende til mellom 0,9 og 1,1 mrd. kroner avhengig av løsning for fjordkryssingen.

Vi mener oversiktsstudien gir et godt grunnlag for å arbeide videre med forbindelsen.

Trafikkanalysene tyder på at forbindelse vil påføre ferjesambandet Flakk-Rørvik ubetydelig mertrafikk. For Fosen betyr den at Bjugn, Indre Fosen, Åfjord og Ørland vil danne ett stort felles bo- og arbeidsmarked, noe som vil ha svært stor betydning for videre utvikling på Fosen.

Vennlig hilsen

Olav Ellevset
Daglig leder Fosenbrua AS

Post@fosenbrua.no
Mobil: +47 952 19459

Nyhetsbrev fra Fosenbrua AS som pdf