OM FOSENBRUA

Kart 2020

Fast samband mellom Fosen og Trondheim

Selskapet Fosenbrua AS ser på mulighetene for å finansiere et fast samband mellom Fosen og Trondheim.

En prosjektpakke på rundt 12 mrd. kroner består av to større fjordkryssende bruer, og noen tunnel- og vegtiltak. Deler av prosjektet ligger på fylkesveg 715 i Trøndelag som forbinder Fosenhalvøya med Trondheim, mens det inngår tiltak også på enkelte andre fylkesveger. Det legges opp til at prosjektene i sin helhet finansieres av trafikken selv, men for å holde bompengesatsene nede forutsettes det at lånene nedbetales over lengre tid enn vanlig i Norge ellers.

Fosen / Fosenhalvøya

Fosenhalvøya har ca. 25 000 innbyggere i fire kommuner. Det er landfaste vegforbindelser fra nord via Osen, Malm, og Inderøya, mens det i sør er to ferjesamband over Trondheimsfjorden. Kommuner: Ørland, Indre Fosen, Osen og Åfjord.

Ferge Rørvik
Ferge Rørvik

Forarbeid

Det har vært arbeidet med et samband over fjorden mellom Fosenhalvøya og Trondheim over flere år, og det er etablert et selskap som skal arbeide for realisering av planene – Fosenbrua AS. Valgt kryssingsområde er mellom Flakk og Rørvik, der det største ferjesambandet er i dag.

Reisetider

Det pågående bompengeprosjektet”Fosenpakken” reduserer tidsavstandene på Fosen betydelig. Selskapet Fosenbrua AS har så langt formulert en bompengepakke, som sammen med bru over Trondheimsfjorden også inneholder bru over Stjørnfjorden samt vegtiltak av betydning for reisetiden over nye fastlandssamband. Til sammen betyr dette at mesteparten av Fosens rundt 25000 innbyggerne vil kunne nå Trondheim på mindre enn en time.

Økende befolkning i Trondheimsregionen

Befolkningen i Trondheim er sterkt økende, og nærmer seg i dag 190 000 innbyggere. Stor-Trondheim, bestående av de nærmeste nabokommunene, samt Orkland og Stjørdal har i dag en befolkning på rundt 260 000 innbyggere.

Dagens trafikk

Dagens trafikk på sambandet er under 2000 kjt ÅDT, og har vist svært lav trafikkvekst de siste årene.

Kommunikasjonsmessige rammebetingelser

I den senere tid kan ferjepriser og bompenger ha påvirket veksten i fosentrafikken noe, men utviklingen over tid tyder på mer fundamentale utfordringer. De to ferjesambandene som betjener Fosen i dag, Fv 715 Flakk-Rørvik og Fv 710 Brekstad-Valset, representerer tydeligvis en kommunikasjonsmessig rammebetingelse for befolkning, næringsliv og fritid som er så vidt hemmende at utviklingen heller skjer andre steder. Særlig er det i dag stort trykk langs aksen Orkanger-Trondheim-Stjørdal.

Trafikkanalyser og ÅDT

En stor trafikkanalyse utført av Norconsult viser storundertrykt trafikk. Bru over Trondheimsfjorden vil etter analysen få en trafikk på 5-6000 kjt. ÅDT (gjennomsnittlig døgntrafikk over året i antall kjøretøy) dersom den gjennomføres alene på dagens vegnett. Med alle prosjekter gjennomført i tillegg, vil trafikken ifølge analysen ligge på 6-7000 kjt. ÅDT. Bru over Stjørnfjorden vil få 2600 kjt. ÅDT, og 3200 kjt. ÅDT dersom det samtidig bygges ny veg mellom Fevåg og Rissa. Trafikken på bru over Trondheimsfjorden påvirkes nesten ikke av bru over Stjørnfjorden.

Norconsult AS etablerte en trafikkanalysemodell for arbeidet, og baserer seg på Statens vegvesens regionale transportmodell (RTM) samt Delområdemodell E39 (DOM E39). Dette er det faglige modellverktøyet for å teste ut virkningen av endringer i vegnettet, og følsomhet for ulike forutsetninger som trafikkvekst, renter, mv.

Nedbetalingstid

De tradisjonelle nedbetalingstidene på bompengelån på 15-20 år er svært utfordrende for store infrastrukturprosjekter utenfor de større byene. Ferjeavløsningsmidler for avløste ferjesamband legger nå til grunn at årlige tilskudd kan legges inn i finansieringen over en periode på inntil 45 år.

Dessuten kan det hevdes at finansiering av slik strategisk og kostbar infrastruktur bør betraktes som investeringer som kan avskrives og finansieres på linje med andre investeringer. Lån for kommunale anlegg og skoler betales for eksempel i dag ned over både 30 og 40 år. I forarbeidene for dette prosjektet er det forutsatt at det gis anledning til å kreve inn bompenger over 40 år.

Fra tunnel til flytende konstruksjon

Mens det tidligere har vært sett på kryssing med undersjøisk tunnel lenger nord i Trondheimsfjorden, har det siste arbeidet tatt utgangspunkt i en flytende konstruksjon over fjorden i området for dagens ferjesamband Flakk-Rørvik. Arbeidet har fram til 2013 i hovedsak vært utført av konsulentfirmaet Rambøll AS, og har i betydelig grad basert seg på kunnskap fra arbeidet med Ferjefri E39.

Strait Crossings

Resultatet av arbeidet ble presentert på den internasjonale konferansen Strait Crossings 2013 i Bergen 16.-19. juni 2013. Innlegg og presentasjoner er tilgjengelige i Proceedings fra konferansen, publisert under Statens vegvesens rapporter, rapport Nr. 231 på www.vegvesen.no.

Teknisk mulig og økonomisk gjennomførbart

Konklusjonene etter Rambølls arbeid var klare, både at det er teknisk mulig og at det kan være økonomisk gjennomførbart dersom en bompengeperiode trekkes ut over de 20 år som er typisk for ferjeavløsningsprosjekter i dag. Det ble videre påpekt at finansieringsevnen til prosjektet sterkt ville påvirkes av økt bosetting på Fosen.

Siden det forrige arbeidet har det skjedd mye rundt temaet fjordkryssinger. Det gjelder først og fremst tekniske løsninger og virkninger på samfunnet.

Ferge Flakk
Ferge Flakk