HVORFOR BRU /NYTTEFFEKTER

Lokale og regionale effekter

Med bru over Trondheimsfjorden vil Fosen bli en del av et større felles bo- og arbeidsmarked i Trondheimsregionen.

Som følge av tiltakene vil flere tettsteder på Fosen komme inn under det som ofte er definert som akseptabel pendlingsavstand til bo- og arbeidsmarkedet i og rundt Trondheim (Norconsult feb 2017).

Reisetid

Med bru over Trondheimsfjorden kan følgende avstander og reisetider regnes:

  • 26 km og 20 min reisetid fra Stadsbygd
  • 30 km og 23 min reisetid fra Vanvikan
  • 40 km og 35 min fra Rissa
  • 60 km og 50 min fra Leksvik
  • 65 -70 km og 50 -55 min fra Ørland/Bjugn med bru over Stjørnfjorden
  • 85 km og 65 min fra Åfjord

Felles bo og arbeidsmarked

Bru over Trondheimsfjorden og Stjørnfjorden gir grunnlag for et utvidet bo- og arbeidsmarked. Sørlige deler av Fosen vil bli å regne som forsteder til Trondheim. Pendling til /fra Fosen og Trondheim gjøres lettere.

Økt folketall på Fosen

Med fast samband over fjorden er det derfor neppe et spørsmål om hvorvidt folketallet på Fosen vil fordoble seg, men hvor lang tid det vil ta. Ettersom det tar tid å generere vekst gjennom strukturendringer og rammebetingelser er forløpet vanskelig å forutsi.

Enklere pendling for fritidsbeboere

Folk med fritidsboliger på Fosen får en enklere reise, og det vil naturligvis også gjelde de med hytte i byen.

Utvikling i kommunene

Med store reduksjoner i tidsavstand til det nærliggende Trondheimsområdet, vil trolig virkningen av kommunale utviklingsplaner være stor. Ved å sørge for store nok utbyggingsområder for bolig, næring og fritid kan folketall og økonomisk aktivitetsnivå påvirkes betydelig.

Mer attraktiv region

Fosen blir mer attraktiv uten ferger. Blir mer aktuelt å bo på Fosen og arbeide i Trondheim – eller omvendt.

Bedre vilkår for næringsliv

Mer effektive transportløsninger, større fleksibilitet.

Bedre vilkår for turisme og reiseliv

En bruløsning vil gi turister større fleksibilitet ved reise til/fra Fosen. Destinasjoner innen reiseliv vil dermed bli mer attraktive.

Erfaringer fra ferjefri E39

Arbeidet med å gjøre E39 ferjefri har avdekket at de langsiktige virkningene for samfunnet gjennom økt produktivitet og verdiskaping i næringslivet er store, og kan være langt større enn de transportøkonomiske gevinstene. Virkningene lar seg vanskelig generalisere, og må vurderes for hvert enkelt samband. Men arbeidet har gjort at det nå anses mulig å sette noen verdier på sannsynlige langsiktige effekter. Det vil alltid være viktig å være klar over forutsetningene som analysene bygger på.

Mange virkninger

Virkningene av tiltakene i pakken vil være svært store, både internt på Fosen og eksternt. Flybasen på Ørlandet, et mangslungent næringsliv, et kompetent, attraktivt og levende landbruksmiljø som vil komme vesentlig nærmere en stor norsk by, samt fiske og havbruk er noen. Fosen er stort og har også et meget stort antall hytter og fritidshus, og turistrettede anlegg.