TEKNISKE LØSNINGER

Vil realisere bru over Trondheimsfjorden

Flytebru / fast høybru Flakk – Rørvik

Den tekniske løsning i Rambølls arbeid var basert på lav flytebru over mesteparten av fjorden, med en 70-meters fast høybru for skipstrafikken på Flakk-siden. Kostnadene var i 2013 vurdert til å ligge rundt 11,5 mrd. kroner.

Løsningen anses ikke som tilstrekkelig for å dekke behovet for passasjer for skip og slep, og store avvik fra naturlige seilingsleder anses å medføre større risiko både for skipsstøt på konstruksjon og andre uhell. Det kan være aktuelt å ha en løsning som tar de fleste skip og fartøyer ved vanlig seilingshøyde, og at mer sjeldne behov dekkes av spesielle løsninger når behovet oppstår.

Det er særlig det behovet som Kværner Verdal har for slep som vil kunne være bestemmende for en passasje som verken har begrensninger for høyde eller dypgang. I prinsippet har flytebrua Hood Canal Bridge i Washington State i USA en slik løsning, selv om den teknisk sett kan gjøres annerledes i dag.

Kryssinger langs E39 (Statens Vegvesen)

I regi av Statens vegvesen pågår det et stort arbeid for enkelte av kryssingene langs E39. Arbeidet videreføres med de tidligere hovedkonseptene flytebru, rørtunnel, hengebru med større spenn enn tidligere, og hybridløsninger der mer enn ett teknisk konsept inngår. Generelt sett gir den tekniske bearbeiding et stadig bedre grunnlag for teknisk utforming av fjordkryssinger.

Særlig har løsningen for kryssing av Bjørnafjorden mellom Stord og Os i Hordaland kommet langt, se presentasjon fra Fosenbru-konferansen 2020. For kryssingene av Halsafjorden, Sulafjorden og Vartdalsfjorden i Møre og Romsdal ventes pågående forprosjekter for tre tekniske hovedkonsepter å avklare teknisk løsning, kfr. presentasjon fra Halsafjordkonferansen 2020 på www.halsafjordsambandet.no.

Privat sektor

I privat sektor pågår det utvikling av bruteknologi også utenfor det arbeidet som skjer i regi av E39-prosjektene, og det er enkelte interessante utviklingstrekk i dette arbeidet som kan trekke kostnader ned i forhold til det som har vært rådende oppfatning av kostnadsnivået hittil.

Lave flytebruløsninger

Aktuelle leverandører mener at lave flytebruløsninger for relativt skjermede farvann som her, vil ha en entreprisekostnad eks. mva. på 0,7 – 1,0 mill. kroner pr meter. Trondheimsfjorden har en bredde på knappe syv kilometer mellom Flakk og Rørvik, mens kryssingen av Stjørnfjorden er rundt tre kilometer. Vi har lagt til grunn øverste meterpris som et gjennomsnitt, men løsningene for passasjer for skip og slep betyr en betydelig usikkerhet for Trondheimsfjorden. Det er leverandørene som i vårt tilfelle vil tilby løsninger basert på funksjonskrav som stilles til kryssingen av begge fjordene.

Prisene avhenger i relativt liten grad av stålprisen på verdensmarkedet. Kostnadene knyttet til transport, bearbeiding, logistikk på produksjonsstedet, og marin installasjon representerer 80-90% av kostnadene pr. kg ferdig installert stål. Disse kostnadene påvirkes sterkt av hvordan konstruksjonene designes og tilpasses automatiserte produksjonslinjer. Linjene i Norge vurderes fortsatt som relativt lite automatiserte, men den første er pr. september 2020 under etablering.

Nedenfor er det gjengitt flere eksempler på tekniske løsninger. Alle kryssinger vil være spesielle med sine sett av belastninger fra vind, strøm, bølger, bunnforhold, mv., og tekniske løsninger må derfor «skreddersys» til hvert enkelt sted.

Andre løsninger vil for eksempel finnes i presentasjonene fra Fosenbru-konferansen 2020, samt Halsafjordkonferansen 2020.

Ulike bruløsninger – eksempler

flytebru skipssluse
flytebru høgbru
Masfjorden, Hordaland
system
prinsipper
kjedet flytebru
brubjelker
hareid
vegvesen
spennlengde
fosen
fjord
båt
ring