FINANSIERING

Tiltakspakke på 12 mrd kroner

Innenfor en nedbetalingstid på 40 år på bompengelån, synes det mulig å nedbetale en pakke selv om det for hovedbrua brukes lavere takster enn det som ferjesambandet er belagt med i dag.

En betalingstid på 40 år for bompengelån er ikke typisk i dag, men det er flere signaler på at dette vil kunne godtas når prosjektene har lang levetid, og ikke øker finanskostnadene kraftig. En slik bru har teknisk levetid på minst 100 år.

Dersom vi legger til grunn en rente på 3,1% for bompengelån, at det ikke vil være mulig å få fritak for merverdiavgift, men at det over en periode på 45 år kan gis et årlig tilskudd gjennom ordningen med ferjeavløsningstilskudd, mener vi prosjektene kan la seg nedbetale med bompengesatser som ikke overstiger dagens ferjepriser.

Nedenfor er gjengitt resultatene fra regneeksempel der det er lagt inn et ferjeavløsningstilskudd på 20 mill. kroner det første året. Ordningen legger også til grunn at tilskuddet øker med 2,5% pr. år. Det gis av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og forutsettes utbetalt gjennom egen avtale med fylkeskommunen.

De tradisjonelle nedbetalingstidene på bompengelån på 15-20 år er svært utfordrende for store infrastrukturprosjekter utenfor de større byene. Ordningen med ferjeavløsningsmidler for ferjesamband som erstattes av faste samband, legger nå til grunn at årlige tilskudd kan forlenges fra tidligere 40 år til inntil 45 år etter ny ordning. Dette er gjort for at ordningen også skal gi rom for å dekke inntil 50% av rentekostnadene for eventuelt byggelån som opptas når byggingen skjer.

Finansiering av slik strategisk og kostbar infrastruktur burde kunne betraktes som investeringer som kan avskrives og finansieres på linje med andre investeringer. Lån for kommunale anlegg og skoler betales for eksempel i dag ned over både 30 og 40 år.

Et grovt regneeksempel med moderat trafikkvekst

  • Utbyggingspakke på 12 mrd. kroner, eks. 18% mva.
  • Bompengelån 14,2 mrd. kroner
  • Ferjetilskudd 20 mill. kroner årlig over inntil 45 år
  • Trafikk på 6500 kjt ÅDT på bru over Trondheimsfjorden i åpningsåret
  • Trafikk på 3000 kjt ÅDT på bru over Stjørnfjorden
  • Flat årlig trafikkvekst på 2% trafikkvekst i alle år
  • Gjennomsnittlig bompengesats for små kjøretøyer over Trondheimsfjorden 150 kroner og Stjørnfjorden 50 kroner
  • Årlig prisjustering av bompengesatser 1%
  • Rentesats finansiering 3,1%

Med disse forutsetninger er beregnet nedbetalingstid av opptatt lån 35 år.

Forutsetninger for trafikkutviklingen, bompengesatsene, og kostnadsanslagene kan alltid diskuteres. Nå er dette ingen finansieringsanalyse, men bare et eksempel som har til hensikt å belyse robusthet og finansieringsevne basert på et sett antagelser. Grunnlaget for å velge beregningsforutsetninger vil bedre seg etter hvert som analysearbeidet kommer videre.

Rabatter

Det antas mulig å få til en rabattordning for de som kjører gjennom to bommer slik at kostnaden fortsatt skal være akseptabel. Betalingsevnen i prosjektet synes imidlertid å være god, og det er gode muligheter for å modifisere både nivå og struktur på bompengene dersom det skulle oppstå behov for det.

Fasing

Investeringene i pakken kan fases, men vurderingene tyder på at det har liten betydning for den totale nedbetalingsevnen for pakken. En fasing av investeringene gjør det imidlertid mulig å se på den trafikkutviklingen hovedbrua vil få etter åpning. Dette kan ha betydning for hvilke garantier som kreves for å kunne få gunstige renteavtaler. Med så lave bompengesatser vurderes prosjektet som økonomisk robust, med gode marginer i forhold til ordinære bompengesatser.

Satser

En normal bompengesats i ferjeavløsningsprosjekter er ferjebillett + 40%.
Det er en betydelig utfordring med bompengefinansierte prosjekter at satsen er så høy at den medfører avvisning av trafikk. Med så lav sats som mulig, vil det meste av vekstpotensialet for områder som får reduserte tidsavstander kunne tas ut tidlig, og ikke trenger å vente til etter at bompengene er fjernet.