TILTAK

OVERSIKT TILTAKENE

Kart 2020

Tiltak 1 – Kryssing Stjørnfjorden

Tiltak 1 er bruløsning over Stjørnfjorden mellom Ørland og Indre Fosen kommuner. Ny vegforbindelse som reduserer reisetiden og -lengden mellom Ørland og Rissa/Leksvik/Trondheimsområdet. Erstatter ingen ferje.

Tiltak 2 – Tunnel Stadsbygd

Ny tunnel Stadsbygd for raskere og sikrere veiforbindelse mellom Stadsbygd mot Rørvik (Indre Fosen kommune).

Tiltak 3 – Kryssing Trondheimsfjorden

Tiltak 3  er bru mellom Fosen og Trondheim lokalisert i området hvor dagens ferjesamband mellom Flakk og Rørvik på fv. 715 går i dag.

Tiltak 4 – Tunnel Blåheia – Rissa sentrum (Indre Fosen kommune)

Tiltak 4 er ny veg mellom Rissa sentrum og Fevåg for å bedre sikkerhet og reisetid for brukere av ny vegforbindelse over Stjørnfjorden (Indre Fosen kommune).

Tiltakene er grovt markert på kartet. Traséer er ikke avklart, ingen av tiltakene er planmessig avklart. Nummereringen betyr ikke rekkefølge med hensyn til gjennomføring.