Nyhetsbrev april 2020

logo Fosenbrua

 

Nyhetsbrev fra Fosenbrua AS – april 2020

Fosenbru-konferansen 2020

Vi har sett for oss at vi heretter skal arrangere Fosenbru-konferanser, enten hvert eller hvert annet år avhengig av hvor mye nytt stoff det vil være. Den første i sitt slag var planlagt til 3. eller 4. juni 2020 på Ørland kultursenter på Brekstad. Det er nå klart at den må utsettes inntil slike arrangementer kan holdes.

Vi har hittil vært i en fase med grunnleggende utredninger, mens vi nå går over nye faser der vi forbereder gjennomføring av prosjekter. Vi ønsker at folk på Fosen og ellers skal kunne følge med i dette arbeidet, samt den mer generelle utviklingen innenfor områder som er viktige for prosjektene. Og da er det mye aktuelt stoff.

Det vil være en éndags-konferanse, og programmet som nå var klart besto blant annet av:

Prognoseberegningene Fosen 2060
Folketall, arbeidsplasser og trafikk framover til år 2060
Michelle Delapaz/Linda Alfheim, Norconsult Oslo

Kryssing av Stjørnfjorden mm.
Status for planarbeidet for kryssing av fjorden, Stadsbygd-tunnelen, og ny eller utbedret veg Fevåg-Rissa

Teknologiutviklingen knyttet til E39 Bjørnafjorden i Hordaland
Ferjefri E39 Delprosjekt Fjordkryssing Mathias Eidem, Statens vegvesen

Case E39 Nordfjorden (Anda-Lote) – konsepter og tekniske løsninger

a. Innspill fra konsulentgruppen Dr. Techn. Olav Olsen/Prodtex
Anette Fjeld, Dr. Techn. Olav Olsen, Oslo

b. Innspill fra konsulentgruppen Multikonsult/Johs. Holt/Entail/LMG Marin
Geir Lasse Kjersem, LMG Marin Bergen

Automatiserte produksjonslinjer for lasersveising av stålkonstruksjoner
Hva kan de bety for brukostnadene?
Director Business Development Tore Roppen, Prodtex AS

En produksjonslinje på Sunnmøre støttes både av Ferjefri E39-prosjektet I Statens vegvesen og av Innovasjon Norge. Første leveranse blir en gang- og sykkelvegbru «urørt av menneskehender» i Åfjord kommune i løpet av høsten 2020.

Finansiering
Aksjekapital, og norske og internasjonale fond som finansieringskilde

Regionale virkninger av fastlandssamband
Dr. Techn. Stig Nyland Andersen, Statens vegvesen Bergen
Han har nylig tatt dokorgrad ved NTNU med oppgaven «The impact of fixed link projects to islands on accessibility and population development”.

Ellers planlegger vi innspill fra ulike interessenter, med påfølgende debatt og innspill fra salen. Vi kommer tilbake til dette når ny dato er avklart.

Utredningsprogram for næringslivet

Med det første inviterer vi næringslivet til samarbeid om et utredningsprogram for næringslivet på Fosen. Vi ser for oss at delutredninger kan se på havbruk, landbruk, eiendom, industri, handel og service, og næringslivet ellers.

Temaene vil være hvordan ny infrastruktur kan påvirke rekruttering og tilgang på arbeidskraft, produktivitet, verdiskaping, vekst, og Fosens og Trøndelags attraktivitet som arbeidsregion.

Fosenbru-prosjektene på kort og lang sikt

Vi ser nå slutten på noen år med flere grunnleggende utredninger, og som nevnt ovenfor går vi nå over i nye faser der vi forbereder gjennomføring av prosjekter. En vesentlig del av dette vil være planlegging og konsekvensanalyse etter Plan- og bygningsloven for tilknytninger og kryssing av Stjørnfjorden.

Andre tema vil blant annet være miljødata for bølger, vind og strøm, designbasis for kryssingen, finansieringsanalyse, kontraherings- og gjennomføringsstrategier, mm.
Dette vil vi komme tilbake til senere!

Vennlig hilsen

Olav Ellevset
Daglig leder Fosenbrua AS
www.fosenbrua.no
post@fosenbrua.no
Mobil: +47 952 19459