Stikkord: Årnes

Fosenbrua - møte Årnes (Åfjord) 07-05-18

“Fosen 2060” med nye fjordkryssinger og kystveg

Arbeidsmøte med politikere og næringsliv på Fosen

Hvilke endringer i kommunenes strategier og oversiktsplaner vil raskere reisetider internt og til/fra Trondheim føre til?

-Deltakerne ga gode tilbakemeldinger på at samlingen hadde vært nyttig, sier Olav Ellevset (dgl. leder i Fosenbrua AS). Med en hel dag til å sette seg inn i, og diskutere virkninger, muligheter og hva kommunene bør forberede seg på, var det flere som ga uttrykk for at de hadde fått en dypere innsikt i hva et “landfast” Fosen kan bety.

-Det er svært vanskelig å se så langt fram som 2060, men siden vi tar sikte på en finansiering over 40 år er vi nødt til å prøve. Rundt Bergen er det flere bynære områder som er sammenlignbare, og det finnes flere forskningsrapporter som beskriver hva som har skjedd i disse områdene. Erfaringene derfra og resultatene fra samlingen, danner et viktig grunnlaget for Norconsults arbeid med et utkast.

-Vi tar sikte på en ny samling til høsten, der kommuner, regionråd og andre kan komme med synspunkter. Når arbeidet er sluttført vil dette for Fosenbrua AS være selve fundamentet for arbeidet med en finansieringsanalyse. For regionrådet vil prosess og resultat være viktig for rådets arbeid med regional utvikling. Det som skjer nå er derfor et samarbeid mellom regionrådet og selskapet.

Innledning ved Olav Ellevset (dgl. leder Fosen brua AS):

Meninger og synspunkter i diskusjonen:

 • Vi må frigjøre bolig- og næringsområder
 • Legge til rette for hytter og rekreasjonsområder
 • Bygge videre på de bygdene vi har
 • Legge til rette for parkering på alle knutepunkter
 • Få til flere næringsklynger
 • Ha ABC alternativer klare i forkant av utviklingen
 • Mer regional helhetstenkning innen arealbruk, eks. gjennom Fosen Regionråd
 • Store muligheter innen sivil luftfart på Ørlandet, virkninger for bla. næringsliv og turisme
 • Oslo 1 time unna med flyrute fra Ørland
 • Boligarealer med fleksible løsninger – eneboliger og leiligheter
 • Kystveg som alternativ til E6
 • Havrommet er i seg selv et stort næringsareal
 • Infrastruktur som bredbånd, mobildekning, internveger må bygges videre ut
 • Folk ønsker å bosette seg nær god infrastruktur
 • Blir mer interntrafikk mellom kommunene på Fosen
 • Befolkningsveksten /nye boliger vil først komme sør på Fosen og videre langs kysten nordover
 • Man bosetter seg etter hvor man får jobb
 • Med nye fjordkryssinger vil det bli mer attraktivt for jobb for partner /jobb nr. 2
 • Usikkert med virkning av bompenger /byvekstavtaler/miljøpakken
 • Stort potensiale i kystnær virksomhet
 • Stjørnfjordbrua vil styrke eksisterende bosettingsmønster
 • Trondheimsfjordbrua vil føre til økt bosetting i aksen Stadsbygd-Vanvikan på uproduktive arealer
 • Flere mindre geografiske områder med godt klima kan utvikles videre, Sørfjorden, Eide, Stallvika, Leksvika
 • Stor verdiskaping i blå sektor
 • Industrien i Vanvikan, Stadsbygd, Kvithyll er avhengig av punktlighet i transportsystemet
 • Stor effekt for arbeidsmarkedet fordi de to folkerikeste kommunene blir knyttet tettere sammen
 • Spisse fagtilbudene i de tre videregående skolene på Fosen
 • Utviklingsdelen av bedrifter som i dag ligger i Trondheim kan legges til Fosen
 • Opplevelsesnæringer og turiseme vil oppleve vekst
 • Utviklingsmuligheter for energi, havrom nord på Fosen
 • Bedre offentlig kommunikasjonstilbud må på plass
 • Synliggjøre mulighetene på Fosen gjennom felles portal og markedsføring
 • Bedre samhandling mellom aktører innen reiseliv
 • Tettere og bedre samarbeid mellom kommunene
 • Pr. i dag har Fosen en proppeffekt – overmoden for videre vekst
 • Klargjøre større næringsareal, 500 mål +
 • Arealer for deponi, sirkulærøkonomi
 • Ha muligheter for parkering langs hovedveier
 • Med nye bruer/nye veger blir det lettere å se Fosen som én region
 • Utviklingen avhengig av hva som kommer først, Fosenbrua eller kryssing av Stjørnfjorden
 • Fosenvegene nedbetalt i 2027, nytt prosjekt?
 • En havbruksskatt vil gi bedre betingelser for kommunene
 • Lokal energiproduksjon, fordel for næringsliv
 • Vanvikan- Ørland – Åfjord – ny akse langs kysten
 • Spinoff fra videre utvikling av ulike havbruksnæringer
 • Nye næringer innen energi – viktig med nærhet til kompetansesentra i Trondheim
 • Store muligheter innen videre utvikling av havbruk – tang, skjell, hvitfisk
 • Kryssing av Stjørnfjorden åpner for et større internt bo- og arbeidsmarked på Fosen
 • Hydrogenraffineri i nærheten av en vindpark

Om prosjektet:

Fosenbrua AS har gjennomført flere analyser og studier:

 • En trafikkanalyse for Fosen og influensområdet dersom skisserte tiltak gjennomføres
 • Samfunnsøkonomiske virkninger av forlenget nedbetalingstid for bompengelån fra 15/20 år i dag
 • Finansieringskonsepter for prosjekter av en slik størrelse

De tiltakene som er vurdert i trafikkanalysen er bru over Trondheimsfjorden ved Flakk-Rørvik, bru eller undersjøisk tunnel under Stjørnfjorden, bedre veg mellom Fevåg og Rissa, og bedre veg/tunnel mellom Flakk og Ila/Sluppen. Analysen tyder på store trafikale effekter.

Samarbeid med andre selskaper

Vi samarbeider med andre selskaper for fastlandssamband rundt temaer som ferjeavløsningsmidler, ordningene med refusjon av merverdiavgift, forlengelse av nedbetalingstider, selskapsmodell for finansiering og gjennomføring, samt internasjonal sammenligning av rammebetingelser for bygging av infrastruktur.

Påvirkning på en rekke områder

Prosjektet vil påvirke Fosen på en rekke områder, både samfunnsøkonomisk og sosialt. Det er flere fagretninger innenfor utdanning og forskning som kan bidra med viten om hvordan slike virkninger kan forutses og tas hensyn til, og det er etablert kontakt med institutter på NTNU som dekker de fleste av de fagdisipliner som dette gjelder.

For tiden pågår det en oversiktsstudie for kryssing av Stjørnfjorden med undersjøisk tunnel eller flytebru, og denne gjennomføres av Rambøll.

Trafikkprognoser

For å kunne bedømme langsiktig finansieringsevne så godt som mulig, er det satt i gang et stort arbeid med langsiktige trafikkprognoser og veksthåndtering knyttet til prosjektet. Det er Norconsult som utfører dette.

Arbeidet legger opp til trafikkprognoser for 2030, 2045, og 2060. Selv om det er vanskelig å spå om framtiden så langt fram, er det likevel nødvendig at det ligger et grundig faglig arbeid i bunnen for prognosene. Finansieringsanalysen vil derfor bygge på dette arbeidet.

Forventet vekst

Erfaringer med bynære fastlandssamband i for eksempel Bergensområdet viser stor vekst i de områdene som har fått fast samband. Derfor vil det trolig være et spørsmål om hvor mange år det tar før folketallet dobler seg også på Fosen. Slik vekst er til en viss grad forutsigbar, og kan planlegges for. Men virkninger kan også påvirkes gjennom kommunale og regionale tiltak.

Følger for planlegging i kommunene

Under en besøksrunde til kommunene var det snakk om hva prosjektene som inngår i trafikkanalysen kunne bety. Det er klart at vekstanslagene som ligger til grunn for de kommuneplanene som finnes i dag, vil måtte revurderes vesentlig dersom den skisserte tiltakspakken gjennomføres. Økt bosetting og aktivitet i næringslivet ville kreve at større arealer identifiseres og avsettes til bo- og næringsarealer. Det er mye både kommuner og næringsliv kan gjøre for å utvikle aktivitet som er der i dag, og utvikle eller tiltrekke seg ny aktivitet dersom rammebetingelsene endrer seg.