Stikkord: rapport

veiavgift-deloitte-17-12-18

Deloitte: Regulering av veiavgift – Internasjonal kartlegging

Bompengefinansiering har en lang tradisjon i Norge og har lenge vært med på å medfinansiere veginvesteringer. Bompenger avlaster de offentlige budsjettene og gir dermed større handlingsrom for vegfinansiering. I de aller fleste bompengeprosjekter er det et bompengeselskap som tar opp lån som stilles til Statens vegvesen (eller Nye Veier AS) sin disposisjon under utbyggingen. Før en bompengesak kan legges frem for Stortinget, må de lokale kommunene fatte et forpliktende vedtak om finansierings-opplegg og eventuelt garantiansvar. De nødvendige garantiene for låneopptak må foreligge i proposisjonen til Stortinget. Først når bompengesaken er behandlet ferdig lokalt, vil den sendes videre til Vegdirektoratet som saksbehandler før den overføres til Stortinget for behandling og endelig godkjenning/vedtak.

De siste årene har fokuset på hvordan bompenger utferdiges og kreves inn økt kraftig og flere mener dagens finansieringssystem har gått ut på dato. I Norge er nedbetalingstiden for bompengelån normalt inntil 15 år, men en nedbetalingstid på inntil 20 år har vært akseptert i fergeavløsningsprosjekter. Den korte innkrevingsperioden betyr at enkelte større prosjekter ikke kan gjennomføres, grunnet manglende finansiering. Viktigheten av denne problemstillingen er at dersom det statsfinansielle handlingsrommet i fremtiden blir mindre, vil dette begrense mulighetene for vei- og kollektivsatsing.

Formålet med denne rapporten er å sammenligne dagens praksis i Norge med andre land i Europa for å kartlegge om endringer i utforming av innkrevingsperioden til bompenger vil kunne øke både muligheten til å bygge ut veier, samt utbyggingsfarten. Videre er bompengefinansiering tungt lokalt forankret og spørsmålet blir om denne prosedyren for utredning og behandling av bompengeprosjekter er den mest effektive.

Les mer

Fosenbrua logo

Utdrag fra notat til sendt til Fylkesutvalgets møte 19. juni 2018

Olav Ellevset (dgl. Leder Fosenbrua AS):

Utdrag fra notat til sendt til Fylkesutvalgets møte 19. juni 2018

Forskjellene mellom Statens Vegvesen sine kostnader og våre vurderinger kan oppsummeres slik:

1. Vi legger til grunn lavere fart (80-90 km/t), og mindre enn halvparten så stor konstruksjon som Bjørnafjorden (110-120 km/t). Med lavere fart blir det også en mindre stiv konstruksjon enn en som skal tåle langt høyere fart.
2. Vi legger til grunn et lavere påslag oppå entreprisekost. For Bjørnafjorden vil det trolig dreie seg om vel 100% oppå entreprisekost, mens vi egentlig har bakt inn et tillegg på 5-10% i vår entreprisekost på 1 mill kr/m. Dette er mer typisk for gjennomføring i regi av et selskap. Men våre vurderinger er dessuten et grovt nivå-anslag.
3. Vi legger til grunn betydelig trafikkvekst slik vi har sett det på andre bynære samband feks rundt Bergen.
4. En annen vesentlig forskjell er hvordan vi har tenkt å utnytte innovasjon og utvikling i bransjen gjennom en konseptutlysing i stedet for en ferdig definert løsning som bransjen av SVV inviteres til å gi pris på.
5. Vi legger til grunn lavere rente i våre foreløpige beregninger enn de 4% som saksframlegget legger til grunn.

Gjennomføringsmulighet avhengig av trafikkutvikling

Alle våre kostnadsvurderinger har gått på entreprisekost eks. mva. I ettertid har det ikke kommet fram opplysninger som undergraver disse, og vi er godt kjent med det konsulentmiljøet som arbeider med lignende prosjekter andre steder i landet. De inngår dessuten i vår rådgivende konsulentgruppe. Gjennomføringsmuligheten påvirkes klart av hvilken trafikkutvikling som legges til grunn, og noen vil sikkert kunne si at vi har vært optimistiske ifht trafikkveksten. Den vil være en faktor som trolig vil endre seg når prognosene for befolkning og trafikk foreligger utpå høsten.

Orienterende rapport høsten 2018

Når resultatene fra prognosearbeidet som Norconsult gjør, samt oversiktstudien for Stjørnfjorden foreligger utpå høsten, vil vi lage en rapport av orienterende art. Den vil forklare vår tenkning rundt teknologi, kostnadsnivå, gjennomføringsmodell og forventede effekter med hensyn til vekst og utvikling på Fosen i årene som kommer. Den vil bli distribuert til kommuner, fylkeskommune, og andre interesserte til orientering. Det er først senere vi eventuelt vil komme med konkrete forslag og søknader til behandling. Vi forutsetter at ferdig prosjekt ikke skal belaste fylkeskommunen verken budsjettmessig eller med garantiansvar.

Tofeltsbru med gang- og sykkelbane

For Trondheimsfjorden legger vi til grunn en tofeltsbru med gang- og sykklebane, med fartsgrense på 80-90 km/t. Vi legger også til grunnen en annen gjennomføringsmetode der bransjen inviteres til å komme med forslag til konsepter, og vi mener det er mulig å forutsette langt lavere påslag oppå entreprisekost enn det som SVV legger til grunn. Vi mener at vår forutsetning om 1 mill kr/m eks mva fortsatt er realistisk.

Fosenbrua logo

Rammebetingelser, konsulentgruppe og rapport

Rammebetingelser for bygging av infrastruktur i Norge

I samarbeid med flere andre selskaper pågår det et arbeid for å få oversikt over hvilke rammebetingelser for bygging av infrastruktur i Norge som er ugunstige i forhold til de som gjelder i andre land. Dette gjelder blant annet konsesjoner til selskaper, nedbetalingstider for bompengelån, systemet rundt merverdiavgift som i Norge er avhengig av hvem som gjennomfører prosjektet, og i hvilken grad rentekostnader på lån kan inngå i finansierbare totalkostnader for et prosjekt som mottar ferjeavløsningsmidler.

Rådgivende konsulentgruppe

I tillegg til at Norconsult er engasjert til arbeidet med trafikkprognoser og veksthåndtering, Rambøll til oversiktsstudien for Stjørnfjorden, har selskapet engasjert tre andre konsulentselskaper til å inngå i en rådgivende konsulentgruppe.

De vil ha et faglig hovedansvar innenfor hver sine områder:

1. WSP Trondheim, for organisering og gjennomføringsmetoder
2. Dr. Techn. Olav Olsen, for teknologi og produksjonsmetoder
3. Deloitte, for finansiering

Rapport til administrativ og politisk orientering

Med den framdrift som utredningsarbeidet har, tar Fosenbrua AS sikte på å legge legge fram en rapport til administrativ og politisk orientering i løpet av første halvår 2018. Rapporten vil introdusere prosjektet, og beskrive og drøfte utfordringer knyttet teknologi, kostnader, regional vekst og utvikling, økonomisk gjennomføringsmulighet, samt organisering og gjennomføringsmetoder. Konsulentgruppen vil bistå med denne rapporten.