Supplering av trafikkundersøkelsen

logo Fosenbrua

Etter oppdrag fra Fosenbrua AS gjennomførte konsulentselskapet Norconsult en trafikkundersøkelse for Fosen som var ferdig i februar 2017

Undersøkelsen viste hvilket potensial de ulike delprosjektene har til å endre reiseaktivitet og trafikkmønster i en nå-situasjon. År 2020 vart valgt som en tilnærmet nåsituasjon siden Statistisk Sentralbyrå for dette året hadde framskrevne tall for folketall m.m. som modellen trenger.

Den viste hvordan trafikkmønsteret kunne endre seg dersom følgende fire delprosjekter ble gjennomført:

• Bru over Trondheimsfjorden i området Flakk-Rørvik
• Kryssing av Stjørnfjorden enten med bru eller undersjøisk tunnel
• Tunnel fra Flakk til Ila/Sluppen
• Ny veg/utbedringer Fevåg og Rissa

Store omfordelinger

Undersøkelsen tydet på at delprosjektene ville gi store omfordelinger av trafikk på vegnettet. Gjennomsnittlig døgntrafikk på hovedbrua over Trondheimsfjorden vart i modellen beregnet til 5000-6000 kjøretøyer ÅDT (gjennomsnittlig døgntrafikk/årsdøgntrafikk) i år 2020. I 2015 var trafikken på ferga til sammenligning 1750 kjøretøyer ÅDT. Noe overraskende var det at trafikken på en kryssing av Stjørnfjorden kom ut med 2500-3000 kjøretøyer ÅDT, mens trafikken på hovedbrua bare ville øke med ca 1000 kjøretøyer ÅDT når alle delprosjektene var gjennomført. Dette viser at brua over Stjørnfjorden også ville være en svært viktig intern forbindelse på Fosen ved å knytte bo- og arbeidsmarkedene på Ørland/Bjugn bedre til Indre Fosen.

Ny trafikkmodellkjøring

Vi ønsker nå å supplere trafikkundersøkelsen med en ny trafikkmodellkjøring for å se hvor stor trafikk en slik ny forbindelse kan få om den bygges og åpnes først, og uten at hovedbrua er ferdig. Hensikten er å kunne vurdere om en kryssing av Stjørnfjorden kan la seg finansiere uavhengig av resten av prosjektet.