Stikkord: Norconsult

fosen-2060-Norconsult-08-01-19

Fosen 2060 med Fosenbrua (Norconsult)

Prognosegrunnlag befolkning, areal og trafikk

Befolkning – Næringsliv – Arealbruk – Trafikk

Hovedhensikten med dette oppfølgingsprosjektet er å videreutvikle trafikkanalysen med en tidshorisont 40 år lengre fram i tid; om lag 2060. Arbeidet avstemmer langsiktige prognoser for folketall, næringsliv og trafikk på Fosen med kommunenes og næringslivets utviklingsplaner gitt veginfrastrukturtiltakene.

Fjordkryssingstiltakene av Stjørnfjorden (1) og Trondheimsfjorden (2) samt ny kystveg Fevåg – Rissa (4) er som i 2017-rapporten, mens ny veg Flakk – Ila er erstattet med ny veg Rørvik – Stadsbygd (3).

Resultatene skal bl.a. brukes til å analysere finansieringsevnen for de ulike bru- og vegtiltakene. Følgende tre arbeidsoppgaver er viktige:
• Etablere et faglig holdbart prognosegrunnlag for befolknings- og næringsutvikling på Fosen i et lengre tidsperspektiv; fram mot 2060.
• Vurdere hensiktsmessige tiltak for å regulere framtidig privatbiltrafikk mellom Fosen og Trondheim iht. kommende byvekstavtale for Trondheimsregionen.
• Vurdere hvordan ambisjonsnivå og arealbruk på Fosen kan påvirke framtidige reisestrømmer mellom Trondheimsområdet og Fosen.

Les rapport

Fosenbrua logo

Notat (Norconsult): Trafikkanalyse Stjørnfjorden – Fosenbrua-utvidelse

Olav Ellevset (dgl. leder Fosenbrua AS):

Viser til tidligere resultatoversikt for nye kjøringer med trafikkmodellen, der kryssing av Stjørnfjorden kommer først og deretter ny veg Fevåg-Rissa

Nå foreligger notatet Norconsult har laget etter kjøringene.

Resultatene er svært gode, og det vil derfor være svært så aktuelt å vurdere kryssing av Stjørnfjorden som første tiltak. Som det framgår, det aller meste av trafikken som vi velge å benytte seg av bru eller tunnel over/under Stjørnfjorden vil forbli internt på Fosen og ikke øke trafikken på Flakk-Rørvik-sambandet nevneverdig.

Dette betyr at vi vil begynne å se på et regnestykke for et eget selvfinansierende byggetrinn for Stjørnfjorden. Først bør vi vite noe mer om fjellforløpet for å vurdere undersjøisk tunnel, men avhengig av lengden på den kan vi komme borti krav om to løp på tunnelen. Det gjør at det fortsatt vil være aktuelt å vurdere flytebru.