Stikkord: Norconsult

fosen-2060-Norconsult-08-01-19

Fosen 2060 med Fosenbrua (Norconsult)

Prognosegrunnlag befolkning, areal og trafikk

Befolkning – Næringsliv – Arealbruk – Trafikk

Hovedhensikten med dette oppfølgingsprosjektet er å videreutvikle trafikkanalysen med en tidshorisont 40 år lengre fram i tid; om lag 2060. Arbeidet avstemmer langsiktige prognoser for folketall, næringsliv og trafikk på Fosen med kommunenes og næringslivets utviklingsplaner gitt veginfrastrukturtiltakene.

Fjordkryssingstiltakene av Stjørnfjorden (1) og Trondheimsfjorden (2) samt ny kystveg Fevåg – Rissa (4) er som i 2017-rapporten, mens ny veg Flakk – Ila er erstattet med ny veg Rørvik – Stadsbygd (3).

Resultatene skal bl.a. brukes til å analysere finansieringsevnen for de ulike bru- og vegtiltakene. Følgende tre arbeidsoppgaver er viktige:
• Etablere et faglig holdbart prognosegrunnlag for befolknings- og næringsutvikling på Fosen i et lengre tidsperspektiv; fram mot 2060.
• Vurdere hensiktsmessige tiltak for å regulere framtidig privatbiltrafikk mellom Fosen og Trondheim iht. kommende byvekstavtale for Trondheimsregionen.
• Vurdere hvordan ambisjonsnivå og arealbruk på Fosen kan påvirke framtidige reisestrømmer mellom Trondheimsområdet og Fosen.

Les rapport