Stikkord: bygg- og miljøteknikk

Møte NTNU 27.april 2017

Møte med Bygg- og Miljøteknikk, NTNU

-Vi ønsker gjerne et samarbeid med prosjektet Fosenbrua! sier Carl Thodesen (Instituttleder Institutt for bygg- og miljøteknikk NTNU)

Fosenbrua AS ved Olav Ellevset og Olbert Aasan møtte representanter fra Institutt for bygg- og miljøteknikk NTNU

I møtet 27.04.17 ble det luftet samarbeid innen bruk av Eksperter i Team (EiT), studentoppgaver på bachelor og masternivå og erfaringsutveksling. Dette kan f.eks. dreie seg om det tekniske ved bygging av brua, miljøaspekter, økonomi og gjennomføringsmodeller.

Ola Lædre (Førsteamanuensis Institutt for bygg- og miljøteknikk, NTNU) ser flere mulige oppgaver for bachelor- og masterstudenter i forbindelse med kryssing av Trondheimsfjorden. Dette kan være innen emner som ulike kontraktstyper, partnerships, etc.

-Det er kunnskap og forbedring av de positive sidene ved prosjektet vi ønsker, sier Olav Ellevset (daglig leder Fosenbrua AS). 

-Det er tenkt i retning flytebru over Trondheimsfjorden og vi er klar over at det finnes ulike tekniske varianter som kan være gjennomførbare. Dette er et såpass stort prosjekt med innvirkning på hele landsdelen at vi vil benytte kunnskapsdannelsen ved NTNU for å få fram alle sider ved prosjektet.

Kostnader

-Når det gjelder kostnader har vi lagt ambisjonsnivået noe ned i forhold til riksveinett. Pr. nå snakker vi om mellom 700 tusen til 1 million kroner eks. mva pr. meter i entreprisekost for brudelen når vi snakker om en lav flytebru. På enkelte korte samband vurderes det om man ved rimelige produksjonskostnader klarer å komme så langt ned i kostnad at det kan bygges for det som det koster Fylkeskommunen å holde ferjesambandet i drift. Men, vi trenger politisk enighet om nedbetaling av bompengelån over 40 år.

Automatisering av bearbeiding av stål

Aktuelle spørsmål ved bygging av en fjordkryssing er krav til skipspassasje, skipsstøt, tidevannskrefter og vind, klimaendringer, sikkerhet og levetid, m.m. -Det er slik at selve stålprisen kanskje bare utgjør 15 % av kostnadene for selve stålkonstruksjonen, sier Ellevset, det vil si rundt 85 % er bearbeidingskostnader. Hvis man klarer å automatisere bearbeidingsprosessen vil kostnadene gå ned. Med automatisert lasersveising vil også kvaliteten bli jevn. Hvordan kan vi få verfts- og stålindustrien til å investere i slike produksjonslinjer for fjordkryssing? Kanskje blir det nødvendig at myndighetene kommer på banen.

Samfunnsøkonomiske virkninger

-Når nye samband åpnes så vil trafikkbildet endres, og det får ulike samfunnsmessige virkninger, f.eks. trafikkvekst og større bo- og arbeidsmarkeder. For eksempel vil Brekstad-Trondheim komme under 1 time (i dag over 2 timer). Den samfunnsøkonomiske nytten vil øke med bla. høyere attraktivitet, verdiskaping og produktivitet. Vi ser fra andre prosjekter at bruløsninger kan være en forutsetning for industrietableringer, sier Ellevset. –Norconsult har utarbeidet en rapport som viser at reise- og transporttid vil minke drastisk for mesteparten av Fosen med bru over Trondheimsfjorden.

-Vi trenger støttespillere

-Vi er takknemlige for denne kontakten mot NTNU, sier Olbert Aasan (styremedlem Fosenbrua AS og leder Indre Fosen Utvikling). -Vi ser at Fosen blir i bakevja – det er en stor bøyg å ta seg over fjorden – dermed har vi en undertrykt trafikk, spesielt fra Trondheimssida. Timesavganger på kveld frustrerer folk. Dermed er spørsmålet hvordan kan vi forbedre dette – da har vi tenkt flytebru. Vi er patrioter for å få til dette og trenger støttespillere og er veldig fornøyd med interessen for prosjektet.

Eiere av prosjektet

Alle aksjeeiere i selskapet har tilknytning til Fosen pr. i dag. Det er hovedvekt av næringsliv pluss det offentlige (Fosen Regionråd og Indre Fosen kommune). Det er 60-70 % privateiere. -Enkelte mener at dette er det aller viktigste prosjektet for Fosen, sier Ellevset, og mye tyder på at det fra Fosen kommer til å bli et folkekrav!

Gjennomføringsmodeller

Fosenbrua er et stort prosjekt med store investeringer. To NTNU PhD studenter har ved en tidligere anledning sett på ulike gjennomføringsmodeller for ulike prosjektstørrelser. Dette går på å finne den eller de riktige kontraktsformene for et så omfattende prosjekt. En del av Norges og EU lovverk gir dessuten føringer og begrensninger for dette.

Carl Thodesen, Instituttleder Institutt for bygg- og miljøteknikk NTNU
Carl Thodesen, Instituttleder Institutt for bygg- og miljøteknikk NTNU
Rolf-Andre-Bohne
Rolf Andre Bohne, Associate Professor Institutt for bygg- og miljøteknikk Fakultet for ingeniørvitenskap NTNU
Jardar-Lohne
Jardar-Lohne, Forsker Institutt for bygg- og miljøteknikk NTNU
Jomar Tørset
Jomar Tørset, Universitetslektor Institutt for bygg- og miljøteknikk

Carl Thodesen (Instituttleder Institutt for bygg- og miljøteknikk NTNU):
-Vi ønsker gjerne et samarbeid med prosjektet Fosenbrua! Tenk over hvordan dere ønsker å samarbeide med oss.

Jardar Lohne (Forsker Institutt for bygg- og miljøteknikk NTNU) arbeider bl.a. med Klima 2050 og Prosjekt Norge.

Rolf André Bohne (Associate Professor Institutt for bygg- og miljøteknikk Fakultet for ingeniørvitenskap NTNU) arbeider med bygg og infrastruktur. -Et aktuelt spørsmål kan være hvor mye kan vi tillate oss å bygge for å spare transportarbeid ved å investere mer i byggefasen og redusere klimautslipp. Vi er opptatt av det grønne skiftet på flere måter.

-Kommer Fosenbrua med innovative tekniske løsninger vil det kunne være andre krysninger som kan se til dette prosjektet. Prosjektet vil gi muligheter for arbeidsmarked, turisme, fritidsboliger og Fosen vil være innen kortere rekkevidde for Trondheim. Vi har interesse av å samarbeide med Fosenbrua både gjennom forskningsbasert undervisning og gjennom at vi kan oppnå forskningsmidler til å ansatte phD og PostDoc-er.

Jomar Tørset (Universitetslektor Institutt for bygg- og miljøteknikk):

-I vår undervisning er det fullt mulig å trekke inn relevante problemstilllinger. Les rapporter fra gjennomførte studentoppgaver:

FAKULTET FOR INGENIØRVITENSKAP Institutt for bygg- og miljøteknikk
har kompetanse og teknologiske løsninger som behøves innenfor våre fagfelt, til anvendelse i både offentlig og privat sektor. Instituttet ble dannet 01.01.2017 gjennom fusjon av tidligere Institutt for bygg og miljø, Institutt for vann- og miljøteknikk og Institutt for bygg, anlegg og transport ..
Les mer: http://www.ntnu.no/ibm