Stikkord: juli 2018

logo Fosenbrua

Nyhetsbrev juli 2018

Supplering av trafikkundersøkelsen

I det forrige nyhetsbrevet omtalte vi trafikkundersøkelsen som var utført av Norconsult i februar 2017. Undersøkelsen ga holdepunkter for hvilke trafikale virkninger de nye prosjektene kunne gi både på Fosen og på bysiden. Den viste at Stjørnfjord-kryssingen ville få en trafikk ved åpning på 2500-3000 kjøretøyer (kjt) ÅDT (gjennomsnittlig døgntrafikk over året) dersom den etableres etter kryssing av Trondheimsfjorden.

En nylig oppdatering av undersøkelsen har sett på hvor stor trafikk en kryssing av Stjørnfjorden ville få om den bygges og åpnes først, og uten at hovedbrua over Trondheimsfjorden er ferdig.

De nye beregningene viser at, dersom Stjørnfjorden tas først og alene ville den få en trafikk på 2600 kjt ÅDT. Trafikken over fergesambandet ville kun øke med 100 kjt ÅDT ekstra ifht til trafikken med dagens vegnett.

Nyhetsbrev fra Fosenbrua AS  – juli 2018