Stikkord: notat

logo Fosenbrua

Utdrag fra notat til sendt til Fylkesutvalgets møte 19. juni 2018

Olav Ellevset (dgl. Leder Fosenbrua AS):

Utdrag fra notat til sendt til Fylkesutvalgets møte 19. juni 2018

Forskjellene mellom Statens Vegvesen sine kostnader og våre vurderinger kan oppsummeres slik:

1. Vi legger til grunn lavere fart (80-90 km/t), og mindre enn halvparten så stor konstruksjon som Bjørnafjorden (110-120 km/t). Med lavere fart blir det også en mindre stiv konstruksjon enn en som skal tåle langt høyere fart.
2. Vi legger til grunn et lavere påslag oppå entreprisekost. For Bjørnafjorden vil det trolig dreie seg om vel 100% oppå entreprisekost, mens vi egentlig har bakt inn et tillegg på 5-10% i vår entreprisekost på 1 mill kr/m. Dette er mer typisk for gjennomføring i regi av et selskap. Men våre vurderinger er dessuten et grovt nivå-anslag.
3. Vi legger til grunn betydelig trafikkvekst slik vi har sett det på andre bynære samband feks rundt Bergen.
4. En annen vesentlig forskjell er hvordan vi har tenkt å utnytte innovasjon og utvikling i bransjen gjennom en konseptutlysing i stedet for en ferdig definert løsning som bransjen av SVV inviteres til å gi pris på.
5. Vi legger til grunn lavere rente i våre foreløpige beregninger enn de 4% som saksframlegget legger til grunn.

Gjennomføringsmulighet avhengig av trafikkutvikling

Alle våre kostnadsvurderinger har gått på entreprisekost eks. mva. I ettertid har det ikke kommet fram opplysninger som undergraver disse, og vi er godt kjent med det konsulentmiljøet som arbeider med lignende prosjekter andre steder i landet. De inngår dessuten i vår rådgivende konsulentgruppe. Gjennomføringsmuligheten påvirkes klart av hvilken trafikkutvikling som legges til grunn, og noen vil sikkert kunne si at vi har vært optimistiske ifht trafikkveksten. Den vil være en faktor som trolig vil endre seg når prognosene for befolkning og trafikk foreligger utpå høsten.

Orienterende rapport høsten 2018

Når resultatene fra prognosearbeidet som Norconsult gjør, samt oversiktstudien for Stjørnfjorden foreligger utpå høsten, vil vi lage en rapport av orienterende art. Den vil forklare vår tenkning rundt teknologi, kostnadsnivå, gjennomføringsmodell og forventede effekter med hensyn til vekst og utvikling på Fosen i årene som kommer. Den vil bli distribuert til kommuner, fylkeskommune, og andre interesserte til orientering. Det er først senere vi eventuelt vil komme med konkrete forslag og søknader til behandling. Vi forutsetter at ferdig prosjekt ikke skal belaste fylkeskommunen verken budsjettmessig eller med garantiansvar.

Tofeltsbru med gang- og sykkelbane

For Trondheimsfjorden legger vi til grunn en tofeltsbru med gang- og sykklebane, med fartsgrense på 80-90 km/t. Vi legger også til grunnen en annen gjennomføringsmetode der bransjen inviteres til å komme med forslag til konsepter, og vi mener det er mulig å forutsette langt lavere påslag oppå entreprisekost enn det som SVV legger til grunn. Vi mener at vår forutsetning om 1 mill kr/m eks mva fortsatt er realistisk.

logo Fosenbrua

Notat (Norconsult): Trafikkanalyse Stjørnfjorden – Fosenbrua-utvidelse

Olav Ellevset (dgl. leder Fosenbrua AS):

Viser til tidligere resultatoversikt for nye kjøringer med trafikkmodellen, der kryssing av Stjørnfjorden kommer først og deretter ny veg Fevåg-Rissa

Nå foreligger notatet Norconsult har laget etter kjøringene.

Resultatene er svært gode, og det vil derfor være svært så aktuelt å vurdere kryssing av Stjørnfjorden som første tiltak. Som det framgår, det aller meste av trafikken som vi velge å benytte seg av bru eller tunnel over/under Stjørnfjorden vil forbli internt på Fosen og ikke øke trafikken på Flakk-Rørvik-sambandet nevneverdig.

Dette betyr at vi vil begynne å se på et regnestykke for et eget selvfinansierende byggetrinn for Stjørnfjorden. Først bør vi vite noe mer om fjellforløpet for å vurdere undersjøisk tunnel, men avhengig av lengden på den kan vi komme borti krav om to løp på tunnelen. Det gjør at det fortsatt vil være aktuelt å vurdere flytebru.