Stikkord: Statens Vegvesen

logo Fosenbrua

Informasjon til eierne vedrørende notat og saksframlegg til Fylkesutvalgets møte 19. juni 2018 – Sak 190/18 om Fjordkryssing Trondheimsfjorden

Til Fylkesutvalgets sak 190/18 Fjordkryssing Trondheimsfjorden forelå det et saksframlegg fra Fylkesrådmannen, som til dels bygger på et udatert notat fra Statens vegvesen. Begge vedlegges

Som det framgår av vedleggene, og av oppslag og omtale i Adresseavisen, NRK Trøndelag og Fosnafolket, vurderer Fylkesrådmannen kostnaden til å kunne komme opp i 34 mrd kroner. Vi har i forarbeidene til selskapet operert med en entreprisekost eks. mva på 12 mrd kroner (entreprisekost eks. mva). Forarbeidene er det eneste offisielle grunnlaget som forefinnes pr dato fra selskapet med hensyn til kostnader, og alle presentasjoner og annen informasjon bygger på disse vurderingene.

logo Fosenbrua

Utdrag fra notat til sendt til Fylkesutvalgets møte 19. juni 2018

Olav Ellevset (dgl. Leder Fosenbrua AS):

Utdrag fra notat til sendt til Fylkesutvalgets møte 19. juni 2018

Forskjellene mellom Statens Vegvesen sine kostnader og våre vurderinger kan oppsummeres slik:

1. Vi legger til grunn lavere fart (80-90 km/t), og mindre enn halvparten så stor konstruksjon som Bjørnafjorden (110-120 km/t). Med lavere fart blir det også en mindre stiv konstruksjon enn en som skal tåle langt høyere fart.
2. Vi legger til grunn et lavere påslag oppå entreprisekost. For Bjørnafjorden vil det trolig dreie seg om vel 100% oppå entreprisekost, mens vi egentlig har bakt inn et tillegg på 5-10% i vår entreprisekost på 1 mill kr/m. Dette er mer typisk for gjennomføring i regi av et selskap. Men våre vurderinger er dessuten et grovt nivå-anslag.
3. Vi legger til grunn betydelig trafikkvekst slik vi har sett det på andre bynære samband feks rundt Bergen.
4. En annen vesentlig forskjell er hvordan vi har tenkt å utnytte innovasjon og utvikling i bransjen gjennom en konseptutlysing i stedet for en ferdig definert løsning som bransjen av SVV inviteres til å gi pris på.
5. Vi legger til grunn lavere rente i våre foreløpige beregninger enn de 4% som saksframlegget legger til grunn.

Gjennomføringsmulighet avhengig av trafikkutvikling

Alle våre kostnadsvurderinger har gått på entreprisekost eks. mva. I ettertid har det ikke kommet fram opplysninger som undergraver disse, og vi er godt kjent med det konsulentmiljøet som arbeider med lignende prosjekter andre steder i landet. De inngår dessuten i vår rådgivende konsulentgruppe. Gjennomføringsmuligheten påvirkes klart av hvilken trafikkutvikling som legges til grunn, og noen vil sikkert kunne si at vi har vært optimistiske ifht trafikkveksten. Den vil være en faktor som trolig vil endre seg når prognosene for befolkning og trafikk foreligger utpå høsten.

Orienterende rapport høsten 2018

Når resultatene fra prognosearbeidet som Norconsult gjør, samt oversiktstudien for Stjørnfjorden foreligger utpå høsten, vil vi lage en rapport av orienterende art. Den vil forklare vår tenkning rundt teknologi, kostnadsnivå, gjennomføringsmodell og forventede effekter med hensyn til vekst og utvikling på Fosen i årene som kommer. Den vil bli distribuert til kommuner, fylkeskommune, og andre interesserte til orientering. Det er først senere vi eventuelt vil komme med konkrete forslag og søknader til behandling. Vi forutsetter at ferdig prosjekt ikke skal belaste fylkeskommunen verken budsjettmessig eller med garantiansvar.

Tofeltsbru med gang- og sykkelbane

For Trondheimsfjorden legger vi til grunn en tofeltsbru med gang- og sykklebane, med fartsgrense på 80-90 km/t. Vi legger også til grunnen en annen gjennomføringsmetode der bransjen inviteres til å komme med forslag til konsepter, og vi mener det er mulig å forutsette langt lavere påslag oppå entreprisekost enn det som SVV legger til grunn. Vi mener at vår forutsetning om 1 mill kr/m eks mva fortsatt er realistisk.

teknologidagene-2017

Teknologikonferanse: Enklere, mer miljøvennlige og trafikksikre reiser

Teknologidagene 2017 med fokus på smarte veier til grønn transport

Statens Vegvesen arrangerte Teknologidager 23.-17. okt i Trondheim

-Mange relevante tema for Fosenbrua AS, sier Olav Ellevset (dgl. leder i Fosenbrua AS). -Ferjefri E39 var i år som tidligere et stort tema. Vi ser at Danmark for lengst har modernisert finansieringssystemet for store infrastrukturtiltak. Dette trenger vi her i Norge også. Det gjelder bl.a. 40 års nedbetaling på bompenger og statlige garantier.

– Svært mange av de som jobber med bygging av transportinfrastruktur er tilstede på dette årlige arrangementet. Kontakt med folk i bransjen bekrefter de vurderinger vi så langt har gjort av kostnadsnivået for bygging av flytebruer, sier Ellevset.

Her er det bare å gå inn på linken nedenfor og finne foredrag eller omtale av forskningsprogram som kan interessere.

 

Teknologidagene 2017 (Statens Vegvesen)