Stikkord: Norconsult

logo Fosenbrua

Notat (Norconsult): Trafikkanalyse Stjørnfjorden – Fosenbrua-utvidelse

Olav Ellevset (dgl. leder Fosenbrua AS):

Viser til tidligere resultatoversikt for nye kjøringer med trafikkmodellen, der kryssing av Stjørnfjorden kommer først og deretter ny veg Fevåg-Rissa

Nå foreligger notatet Norconsult har laget etter kjøringene.

Resultatene er svært gode, og det vil derfor være svært så aktuelt å vurdere kryssing av Stjørnfjorden som første tiltak. Som det framgår, det aller meste av trafikken som vi velge å benytte seg av bru eller tunnel over/under Stjørnfjorden vil forbli internt på Fosen og ikke øke trafikken på Flakk-Rørvik-sambandet nevneverdig.

Dette betyr at vi vil begynne å se på et regnestykke for et eget selvfinansierende byggetrinn for Stjørnfjorden. Først bør vi vite noe mer om fjellforløpet for å vurdere undersjøisk tunnel, men avhengig av lengden på den kan vi komme borti krav om to løp på tunnelen. Det gjør at det fortsatt vil være aktuelt å vurdere flytebru.

logo Fosenbrua

Trafikkprognoser og veksthåndtering

Trafikkundersøkelsen sier ingen ting om hvordan trafikken kan utvikle seg med årene, noe som er nødvendig for å kunne vurdere finansieringsevnen med bompenger over et visst antall år.

Trafikkprognoser for årene 2030, 2045 og 2060

Norconsult er nå i gang med dette prognosearbeidet, og vi legger opp til trafikkprognoser for årene 2030, 2045 og 2060. Dette vil gi oss et grunnlag for å vurdere finansieringsevnen som bompenger kan bety. Et spørsmål er hvordan kommunale planer kan bidra til å utnytte det vekstpotensialet som et slikt fastlandssamband kan bety. Sotra og Askøy utenfor Bergen er eksempler på bynære fergesamband som har fått bruer, og som siden midten på 60-tallet har fått tredoblet og doblet sitt folketall. Hovedsakelig etter at fergene vart erstatta av bruer i henholdsvis 1971 og 1991. I samme periode har folketallet på Fosen gått ned med 8%.

Stort potensial for vekst

Potensialet for vekst i folketallet er stort også for Fosen, og det er viktig at kommunene forbereder seg på vekst for å utnytte det potensialet slike nye rammebetingelser vil bety. Arealer i kommuneplanene avsatt til bolig og næring bør være store nok til å kunne utnytte det vekstpresset som kan oppstå. Dersom kommunene legger ekstra godt til rette for de mulighetene som kan oppstå, vil de kunne få langt raskere og høyere vekst enn andre har klart å få.

Reisefordelingen påvirkes

En annen viktig side ved dette arbeidet er hvordan vekst på Fosen ikke skal påføre Trondheim vekst som kan være problematisk i forhold til dagens Bymiljøavtale. Det kan imidlertid være felles interesse for at mye av veksten kan skje internt på Fosen, og påvirke reisefordelingen i området på en gunstig måte. Men det er klart at store deler av Fosen vil ligge innenfor vanlig pendlingsavstand til og fra Trondheim dersom delprosjektene gjennomføres.

logo Fosenbrua

Supplering av trafikkundersøkelsen

Etter oppdrag fra Fosenbrua AS gjennomførte konsulentselskapet Norconsult en trafikkundersøkelse for Fosen som var ferdig i februar 2017

Undersøkelsen viste hvilket potensial de ulike delprosjektene har til å endre reiseaktivitet og trafikkmønster i en nå-situasjon. År 2020 vart valgt som en tilnærmet nåsituasjon siden Statistisk Sentralbyrå for dette året hadde framskrevne tall for folketall m.m. som modellen trenger.

Den viste hvordan trafikkmønsteret kunne endre seg dersom følgende fire delprosjekter ble gjennomført:

• Bru over Trondheimsfjorden i området Flakk-Rørvik
• Kryssing av Stjørnfjorden enten med bru eller undersjøisk tunnel
• Tunnel fra Flakk til Ila/Sluppen
• Ny veg/utbedringer Fevåg og Rissa

Store omfordelinger

Undersøkelsen tydet på at delprosjektene ville gi store omfordelinger av trafikk på vegnettet. Gjennomsnittlig døgntrafikk på hovedbrua over Trondheimsfjorden vart i modellen beregnet til 5000-6000 kjøretøyer ÅDT (gjennomsnittlig døgntrafikk/årsdøgntrafikk) i år 2020. I 2015 var trafikken på ferga til sammenligning 1750 kjøretøyer ÅDT. Noe overraskende var det at trafikken på en kryssing av Stjørnfjorden kom ut med 2500-3000 kjøretøyer ÅDT, mens trafikken på hovedbrua bare ville øke med ca 1000 kjøretøyer ÅDT når alle delprosjektene var gjennomført. Dette viser at brua over Stjørnfjorden også ville være en svært viktig intern forbindelse på Fosen ved å knytte bo- og arbeidsmarkedene på Ørland/Bjugn bedre til Indre Fosen.

Ny trafikkmodellkjøring

Vi ønsker nå å supplere trafikkundersøkelsen med en ny trafikkmodellkjøring for å se hvor stor trafikk en slik ny forbindelse kan få om den bygges og åpnes først, og uten at hovedbrua er ferdig. Hensikten er å kunne vurdere om en kryssing av Stjørnfjorden kan la seg finansiere uavhengig av resten av prosjektet.